Szczegóły

Międzynarodowa konferencja

"Immanuel Kant w przestrzeni naukowej i edukacyjnej"

300. rocznica urodzin Immanuela Kanta 17-18 października 2024

Zgłoszenia adres mail: kant300@immanuelkant300.com

Termin do: 10.09.2024


Wydział Humanistyczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, razem z Archiwum Państwowym w Olsztynie i ze Stowarzyszeniem Bajka zapraszają, w dniach 17-18.10.2024, przedstawicieli nauk humanistycznych, i nie tylko, na Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, pt.: "Immanuel Kant w przestrzeni naukowej i edukacyjnej – 300. rocznica urodzin Immanuela Kanta".


Konferencja objęta jest honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyna oraz Starosty Olsztyńskiego.


300 lat temu, nieopodal Olsztyna, w Królewcu urodził się Immanuel Kant, człowiek, który nie potrzebuje rekomendacji, reklamy, kolorowych czasopism. W tym przypadku Postać przemawia własną mocą. Wybitna postać Oświecenia, wokół której narosło wiele opowieści, pedantyczny i niezwykle przenikliwy. Trudno wyobrazić sobie humanistów, którzy nie znaliby Jego myśli, próbowaliby zrozumieć znaczenie epoki Oświecenia pomijając jego dokonania lub uprawiać metafizykę, epistemologię, czy aksjologię bez odniesienia do jego wkładu w te dziedziny filozofii.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, nie tylko z racji bliskości, ale też z chęci zgłębiania dorobku wielkiego Filozofa nie może zapomnieć o 300-setnej rocznicy urodzin Immanuela Kanta.


Proponowane spotkanie naukowe jest zaproszeniem do wspólnego spojrzenia na dziedzictwo filozofii Kanta – filozofa, który w swojej genialnej syntezie myśli oświecenia jednocześnie zamyka nowożytny, metafizyczny namysł nad światem jako rzeczą samą w sobie i otwiera nowoczesne spojrzenie na rzeczywistość jako zbiór zjawisk, stających się przedmiotem wieloaspektowej, naukowej analizy dokonywanej przez ludzki umysł. Kant jest pierwszym nowoczesnym nauczycielem myślenia krytycznego, które wskazuje rozumowi ludzkiemu jego możliwości i uprawomocnia go w jego ambicjach dyktowania przyrodzie praw nią rządzących, a jednocześnie uświadamia mu jego ograniczenia i ostrzega przed nadużywaniem jego potencjału do mówienia o rzeczach, wobec których lepiej zaakceptować swoją niewiedzę niż dać się porwać marzeniom o wiedzy ostatecznej. Kant w swym krytycznym namyśle nad ludzkim umysłem tworzy zręby nowoczesnej myśli zachodniej, z jednej strony wyznaczając przestrzeń do rozważań nad tym, czym jest ludzki umysł, do czego jest zdolny i jakieś są granice jego oddziaływania, z drugiej strony przypominając, że musimy pamiętać o tym, iż człowiek, zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i społecznym, nie tylko jest twórcą rzeczywistości, w której istnieje, ale przede wszystkim jest tym, który odpowiada za to, kim jest i co tworzy. Te kwestie wydają się niezwykle aktualne dziś, w świecie gwałtownych przeobrażeń społeczno-politycznych i technologiczno-informatycznych – świecie, w którym pytania o granice ludzkiego intelektu wobec rozwoju AI oraz autonomię moralną podmiotu ludzkiego wobec nowych szaleństw wojny wydają się wracać ze wzmożoną siłą.


Dlatego zachęceni tą rocznicową okolicznością, ośmielamy się zaprosić Państwa do wspólnej refleksji nad naszym światem widzianym przez pryzmat myśli Kanta. Celowo możliwie szeroko określamy tematykę naszego spotkania, ponieważ chcemy stworzyć forum wymiany myśli, w której głównym bohaterem będzie filozofia Kanta, a jej twórczymi odbiorcami i interpretatorami my sami – ludzie jednocześnie zakorzenieni w jego myślowym dziedzictwie i mający poczucie odpowiedzialności za świat, w którym żyją. Liczymy na Państwa pozytywny odezw i zapraszamy do zgłaszania abstraktów.


Dla zainteresowanych dane w telegraficznym skrócie:

  • strona internetowa: www.immanuelkant300.com

  • kontakt i adres do wysyłania abstraktów: kant300@immanuelkant300.com

  • opłata: 450 zł

  • abstrakt do 500 słów – czas na prezentację wystąpień to 20 minut plus 10 minut na dyskusję

  • miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

  • języki konferencji: polski i angielski


Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz możliwość publikacji tekstu w punktowanym czasopiśmie. Prosimy o zgłoszenia mailowe na załączonym formularzu do dnia 15 lipca 2024. Po zakwalifikowaniu abstraktów przekazany zostanie numer konta, a także kolejne szczegółowe informacje.

Conference details

Applications email address: kant300@immanuelkant300.com

Deadline: 10.09.2024

The conference shall be held under the honorary patronage of the Voivode of Warmia and Mazury , the Marshal of the Sejmik of the Warmia and Mazury Voivodeship, the Mayor of Olsztyn, and the Staroste of Olsztyn.

300 years ago, not far from Olsztyn, in Königsberg, was born a man who needs no recommendation, no advertising, no tabloids. In this case, the figure speaks with his own power. An outstanding figure of the Enlightenment, around whom many stories have grown, pedantic, and extraordinarily insightful. It is difficult to imagine humanists unfamiliar with his thought, who would try to understand the significance of the Enlightenment era with no reference to his achievements, or who would try to practice metaphysics, epistemology, or axiology without taking stock of his contributions to these areas.

The University of Warmia and Mazury in Olsztyn, not only because of its proximity to Kant's birthplace, but also because of its desire to explore the achievements of the great philosopher, will not forget about the 300th anniversary of his birth.

This academic symposium is an invitation to look together at the legacy of Kant's philosophy - a philosopher who, in his brilliant synthesis of Enlightenment thought, both closes the modern metaphysical reflection on the world as a thing-in-itself and simultaneously opens the modern view of reality as a set of phenomena that become objects of multidimensional, scientific analysis for the human mind. Kant is the first modern teacher of critical thinking, a tool which shows human reason what it is capable of and which legitimizes it in its ambitions to dictate what laws govern nature, while at the same time highlighting reason's limitations and warning it about abusing its potential to speak about things with respect to which one is better off accepting one's ignorance than to give in to fantasies about obtaining ultimate knowledge. Kant, in his critical reflection on the human mind, forms the framework of modern Western thought, on one hand delineating the space for deliberations about what the human mind is, what it is capable of, and what its limitations are, while on the other reminding us that we must remember that humankind, both in its individual and social dimension, is not only the creator of the reality it inhabits, but also – first and foremost – the creator which answers for itself and what it creates. These matters appear remarkably relevant in today's world of rapid socio-political and techno-informational transformations – a world in which questions about the limits of the human intellect with respect to AI and questions about human moral autonomy in the context of new military madness seem to reappear with increased urgency.

Thus, in light of the above, and prompted by these anniversary circumstances, we boldly invite you to reflect upon our world as seen through the lens of Immanuel Kant's thought. We have intentionally defined the theme of our meeting as broadly as possible, as we wish to create a forum for the exchange of ideas in which the main protagonist will be Kant's philosophy, and the main creative interpreters will be us – people both rooted in his intellectual legacy and imbued with a sense of responsibility for the world we inhabit. We eagerly await your positive response and hereby announce a call for paper abstracts.

For those interested, we present the relevant details in a telegraphic summary:

website: www.immanuelkant300.com

contact and address for sending abstracts: kant300@immanuelkant300.com

participation fee: 450 PLN (approximately 100€)

abstract up to 500 words - presentation time allotted for talks is 20 minutes plus 10 minutes for discussion

venue: The University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Humanities

languages of the conference: Polish and English

The organizers will provide refreshments and the opportunity to publish papers in a peer-reviewed journal. Please email applications using the enclosed form by July 15, 2024. After submitted abstracts are accepted, a bank account number will be provided, as well as further detailed information