Organizatorzy sympozjum

Instytut Filozofii powstał 1 lipca 2001 roku. W jego skład weszli pracownicy Studium Nauk Humanistycznych, istniejącego wcześniej w strukturach Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, część kadry naukowej ówczesnego Instytutu Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych, a także Wydziału Pedagogicznego dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

W dniu 28 kwietnia 2008 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Humanistycznemu UWM uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Po uzyskaniu ministerialnej kategorii B+ za okres 2017-2026 mamy prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Aktualnie Instytut Filozofii prowadzi dwa kierunki studiów: analizę i kreowanie trendów I i II stopnia oraz filozofię I i II stopnia.

W ramach Instytutu funkcjonuje studenckie Koło Naukowe "Koło Inicjatyw Filozoficznych". Od trzech lat prowadzone są cykliczne spotkania "Rocznice filozoficzne".

Państwowa Komisja Naukowa, po pozytywnej wizytacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzieliła Instytutowi, udzieliła prawa do nauczania do 2030 roku.

Od 1994 Instytut wydaje rocznik naukowy "Humanistyka i Przyrodoznawstwo".

Stowarzyszenie "Bajka"

Cele

  • organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki
  • wzmacnianie i utrwalanie wartości rodziny
  • tworzenie atrakcji turystycznych o zasięgu międzynarodowym
  • propagowanie czynnego wypoczynku mieszkańców regionu Warmii i Mazur oraz turystów
  • promocja Warmii i Mazur w Polsce, Europie i świecie.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w obszarach kultury, sportu, oświaty, edukacji, ochrony środowiska, zdrowia i praw człowieka, rozwoju regionalnego i lokalnego.

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej i reklamowej
  • współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania
  • propagowanie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej w oparciu o imprezy masowe z udziałem wielu narodów i pokoleń
  • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, instytucjami międzynarodowymi oraz osobami fizycznymi.
  • organizację imprez masowych kulturalno-sportowych, targów, wystaw, pokazów, wydawnictwa.

Archiwum Państwowe w Olsztynie utworzone zostało Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 15 listopada 1948 r. W latach 1952-1983 Archiwum działało pod nazwą Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Od czasu wejścia w życie ustawy archiwalnej funkcjonuje pod nazwą obecną. Struktury terenowe Archiwum ukształtowały się w latach pięćdziesiątych. 

Funkcję pierwszej siedziby Archiwum pełniły pomieszczenia piwniczne olsztyńskiego zamku, użyczone przez ówczesnego dyrektora Muzeum Mazurskiego - Hieronima Skurpskiego. Po roku 1990 Archiwum zajmowało również część pomieszczeń byłego KW PZPR przy ul. Głowackiego. Adaptacje kolejnych budynków na potrzeby Archiwum nie rozwiązywało problemu. Już w latach 70-tych brak pomieszczeń magazynowych uniemożliwił dalsze przejmowanie materiałów archiwalnych.

Radykalne rozwiązanie kwestii siedziby nastąpiło dopiero 5 stycznia 1994 r., kiedy to władze Województwa olsztyńskiego postanowiły przekazać na potrzeby Archiwum budynek byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Olsztynie przy ul. Partyzantów. Po remoncie i adaptacji, oficjalne otwarcie nowego lokum Archiwum nastąpiło w dniu 4 listopada 1996 r. W nowej siedzibie powierzchnia magazynowa wynosi ponad 3 tys. m2, a rezerwa wolnych półek stanowi ok. 4770 mb., co pozwala ze spokojem myśleć o przejmowaniu akt przez co najmniej kilkadziesiąt lat.

Do podstawowych zadań Archiwum należy kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym; przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych, ich opracowywanie oraz udostępnianie; prowadzenie działalności naukowej wydawniczej, informacyjnej i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych i archiwach.